Tårs Vandværk
Tårs vand er godt vand
Name: vandvaerket-300x225.jpg.
Name: Dscn7226.jpg.
Name: Dscn7235.jpg.
Name: Dscn7545.jpg.
Vedtægter
§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a.Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune.

§ 2 – Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket, af Hjørring Kommune til enhver tid fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 – Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer automatisk i medlemsskabet af Tårs Vandværk.Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.
§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen7. Valg af revisor og revisorsuppleant8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten

§ 8 – Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant. Suppleanten indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1/1 til d. 31/12.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, skal udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.

§ 12 – Opløsning
Opløsningen af selskabet besluttes efter samme regler som er gældende for vedtægtsændringer jfr. §8.

§ 13 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 28/2 2011.
De træder i kraft den 28/2 2011.

Torben Christiansen, Formand
Carsten Skovgaard, Dirigent.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Tårs Vandværk Amba.
Højmarksvej 5
9830 Tårs
E-mail: kontakt@taarsvand.dk
Mobil: 41 14 91 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net